محصولات

-->

بشکه هاي فلزي استوانه اي در بسته: TIGHT HEAD CYLINDRICAL DRUMS

اين بشکه ها با ظرفيت از 220 تا 240 ليتر با ضخامت و وزنهاي مختلف براي حمل و نقل و ونگهداري مايعات بر اساس استاندارد بين المللي ISO 15750 توليد مي گردند.
بشکه هاي با ضخامت يک ميل اين شرکت از نظر حمل مواد خطرناک (HAZARDOUS MATHERIAL) مورد تائيد سازمان ملل قرار گرفته است.(UN-MARKING)
و شماره مخصوص سازمان ملل مبني بر تائيد بشکه در ته بشکه هاي يک ميل توسط دستگاه پرس مي گردد.
توجه: بشکه هاي فلزي در بسته براي دي سولفيد کربن و موادي که خصوصيات آزمون بخار فشار مايعات را دارا نمي باشند مورد استفاده قرار نمي گيرند.
- بشکه هاي دريافتي را جهت جلوگيري از آلودگي و زنگ زدگي در فضاي سرپوشيده و حتي الامکان بدور از رطوبت نگهداري نمائيد.

- حداکثر مدت مجاز نگهداري بشکه ها در فضاي مناسب به شرح زير مي باشد.

الف) بشکه هاي داخل فنوليک يا اپوکسي فنوليک 6 ماه
ب) بشکه هاي داخل رنگ (الکيد ملامين) 3 ماه
پ) بشکه هاي بدون رنگ داخل 15 روز

- در مدت نگهداري، در پيچهاي بشکه هاي دربسته و درب بشکه هاي رينگي بايد کاملاً بسته باشد.
- با توجه به قابليت انبساط مايعات در اثر گرما از پرکردن کامل بشکه هاي در بسته خود داري و متناسب با ضريب انبساط مايع، فضاي خالي مورد نياز را لحاظ نمائيد.
-به حداکثر وزن مجاز قابل حمل توسط بشکه هاي رينگي توجه نموده و اينگونه بشکه ها حداکثر تا مقدار 5 سانتيمتر (2اينچ) مانده به در پر شوند.
- کاملاً دقت نمائيد بهنگام بارگيري و يا سوار و پياده کردن بشکه ها در وسايل نقليه بوسيله کارگر، ليفتراک و ... به بشکه آسيبي نرسد.
- براي جابجايي و حمل و نقل بشکه هاي خالي و پر بسته بندي مناسب انتخاب، تا در اثر لرزش و تکان به محموله شما آسیبی نرسد.
بشکه های فلزی استوانه ای در باز: OPEN HEAD CYLINDRICAL DRUMS                                                  
این بشکه ها با ظرفیت از 220 تا 240 لیتر با ضخامت و وزنهای مختلف برای حمل و نقل و نگهداری مواد جامد از قبیل مواد معدنی، شیمیایی، غذایی، انواع گریس و مواد دارویی براساس استاندارد بین المللی ISO 15750 I تولید می گردند.                                                                                                
بشکه های در باز مجهز به درب رینگی همراه با چفت پلمپ (صلیب) قابل مهر و موم کردن می باشند، تعیین نوع رنگ و پوشش درونی و بیرونی بشکه ها بر حسب نوع موادی که بوسیله آنها حمل می گردد بعهده مشتری می باشد.                                                                                              
بشکه های استوانه ای در باز بارنگ درونی مخصوص صادرات کنسانتره با کیسه های مخصوص آلومینیومی و پلی اتیلن (Aseptic drum) نیز می باشد.                                                                                    
بشکه های درباز گردن داخل یاNECK-IN معروف به بشکه هایISO CONTAINER نوع دیگری از بشکه های درباز بوده و اکثراً برای صادرات محصول مورد استفاده قرار می گیرند، تعداد 80 عدد بشکه در دو ردیف داخل کانتینرهای 20 فوت قابل بارگیری می باشند. با توجه به فرورفتگی مختصر در دهانه بشکه ها همانند بشکه های دربسته بهنگام چیدمان در کامیون یا کانتینر بین بشکه ها فاقد فاصله و فضای خالی می باشد و لذا حداقل 10 عدد بشکه در کامیونهای ترانزیتی و 12 عدد در کانتینر های 20 فوت نسبت به بشکه های در باز معمولی بیشتر قابل بارگیری می باشند. انتنخاب رنگ و آرم همانند بشکه های استوانه ای در باز می باشند.                                                                                        
توصیه به مشتریان گرامی:                                                                                              
1- بشکه های دریافتی را جهت جلوگیری از آلودگی و زنگ زدگی در فضای سرپوشیده و حتی الامکان بدور از رطوبت نگهداری نمائید.                                                                                    
2- حداکثر مدت مجاز نگهداری بشکه ها در فضای مناسب به شرح زیر می باشد.                                                                                      
الف) بشکه های داخل فنولیک یا اپوکسی فنولیک 6 ماه                                                                         
ب) بشکه های داخل رنگ (الکید ملامین) 3 ماه                                                                                   
پ) بشکه های بدون رنگ داخل 15 روز 
                                                                                   
3- در مدت نگهداری، در پیچهای بشکه های دربسته و درب بشکه های رینگی باید کاملاً بسته باشد.                   
4- با توجه به قابلیت انبساط مایعات در اثر گرما از پرکردن کامل بشکه های در بسته خود داری و متناسب با ضریب انبساط مایع، فضای خالی مورد نیاز را لحاظ نمائید.                                                                                
5- به حداکثر وزن مجاز قابل حمل توسط بشکه های رینگی توجه نموده و اینگونه بشکه ها حداکثر تا مقدار 5 سانتیمتر (2اینچ) مانده به در پر شوند.                                                                                          
6- کاملاً دقت نمائید بهنگام بارگیری و یا سوار و پیاده کردن بشکه ها در وسایل نقلیه بوسیله کارگر، لیفتراک و ... به بشکه آسیبی نرسد.                                                                                        
7- برای جابجایی و حمل و نقل بشکه های خالی و پر بسته بندی مناسب انتخاب، تا در اثر لرزش و تکان به محموله شما آسیبی نرسد.                                                                                        
8- حتی الامکان از وسائط نقلیه مسقف برای حمل و نقل بشکه ها استفاده نمائید.  


   در بشکه های استوانه ای درباز و مخروطی به وسیله رینگ و چفت همراه با اورینگ یا پلاستیزول بسته می شوند.


بشکه های فلزی مخروطی در باز:OPEN HEAD CONICAL DRUMS                                                                                                                             
این بشکه ها با ظرفیت از 35 تا 210 لیتر در انواع مختلف برای حمل و نقل و نگهداری مواد جامد شیمیایی، معدنی، پتروشیمی، گریس و ... بر اساس استانداردهای جهانی تولید می گردند و بسته بندی بسیار خوب و مناسبی برای کلیه صنایع می باشند. کلیه بشکه های مخروطی با درب رینگی همراه دستگیره اهرمی با چفت قابل مهر و موم کردن بوده و بشکه های با ظرفیتهای 35 تا 70 لیتری برای تسهیل در جابجایی مجهز به دو عدد دستگیره بغل گوشواره ای نیز می باشند.                                                                                                                        
از مزایای بشکه های مخروطی سهولت در جابجایی و دپو بشکه ها خالی به لحاظ قراردادن بشکه ها ی خالی در داخل یکدیگر و کاهش هزینه حمل و نقل به میزان 75% می باشد.                                                                                                                  
توصیه به مشتریان گرامی:                                                                                                               

1- بشکه های دریافتی را جهت جلوگیری از آلودگی و زنگ زدگی در فضای سرپوشیده و حتی الامکان بدور از رطوبت نگهداری نمائید. 
                                                                                                                       
2- حداکثر مدت مجاز نگهداری بشکه ها در فضای مناسب به شرح زیر می باشد.                                               
                                                               
الف) بشکه های داخل فنولیک یا اپوکسی فنولیک 6 ماه                                                                                                                          
ب) بشکه های داخل رنگ (الکید ملامین) 3 ماه                                                                                                                      
پ) بشکه های بدون رنگ داخل 15 روز                                                                                                   
                             
3- در مدت نگهداری، در پیچهای بشکه های دربسته و درب بشکه های رینگی باید کاملاً بسته باشد.                     

4- با توجه به قابلیت انبساط مایعات در اثر گرما از پرکردن کامل بشکه های در بسته خود داری و متناسب با ضریب انبساط مایع، فضای خالی مورد نیاز را لحاظ نمائید.                                                                                   

5- به حداکثر وزن مجاز قابل حمل توسط بشکه های رینگی توجه نموده و اینگونه بشکه ها حداکثر تا مقدار 5 سانتیمتر (2اینچ) مانده به در پر شوند.                                                                                                   

6- کاملاً دقت نمائید بهنگام بارگیری و یا سوار و پیاده کردن بشکه ها در وسایل نقلیه بوسیله کارگر، لیفتراک و ... به بشکه آسیبی نرسد.                                                                                                                          

7- برای جابجایی و حمل و نقل بشکه های خالی و پر بسته بندی مناسب انتخاب، تا در اثر لرزش و تکان به محموله شما آسیبی نرسد.                                                                                                                             

 8- حتی الامکان از وسائط نقلیه مسقف برای حمل و نقل بشکه ها استفاده نمائید.

ردیفنوع بشکه و ظرفیتضخامت بشکه(mm)وزن تقریبیقطر دهانهبلندی(mm)
دهانه   پاییندهانه بالا
135 لیتری مخروطی0.60.60.63355380360
250 لیتری مخروطی0.60.60.63.75355380490
370 لیتری مخروطی0.60.60.64.46355380690
4210 لیتری مخروطی0.60.70.614525560950
    بشکه های مخروطی 35 ، 50 ، 70 لیتری دارای دو دستگیره بغل می باشند.


    
پلمپ در دو سایز بزرگ و کوچک در اندازه ی 2 و ¾ اینچ  با واشر داخلی پلاستیزول با آرم و بدون آرم

 
با توجه به امکانات و توانایی مناسب در شرکت، مدیریت سازمان تصمیم به راه اندازی واحد تولید روغن گرفت و اقدامات لازم جهت راه اندازی این واحد صورت پذیرفت و در سال 1392 با اخذ مجوزهای لازم و با هدف ورود قدرتمند به بازار های داخلی و خارجی به بهره برداری رسید. این واحد، محصولات خود را مطابق استاندارد های ملی و بین المللی و با نام تجاری کارولیس (carolis) تولید و عرضه می نماید و دارای محصولاتی با مشخصات ذیل است :
1) انواع روغنهای موتور های بنزینی:
شامل سطوح کیفیت و گرید های مختلف:                                     APISC/CC , API SG/CD    APISJ/CF4 , APISL/CF
2) انواع روغنهای دیزلی:
شامل سطوح کیفیت و گرید های مختلف:                                             APICC , APICD , APICF4/CF , APICH4/CG4
3) انواع روغنهای دنده ای خودرویی:
شامل سطوح کیفیت و گرید های مختلف:                                                         APIGL1 , APIGL4 , APIGL5
4)انواع روغنهای صنعتی:
شامل سطوح کیفیت و گرید های مختلف:                         الف: هیدرولیک         ب:کمپرسور           ج:دنده          د:گردشی و غیره
واحد تولید روغن با دارا بودن امکانات کامل تولید روغن، تونایی ذخیره سازی حدود 3 میلیون لیتر روغن را نیز دارا می باشد و مخازن مستقر در آن دارای گرم کن های داخلی می باشد.
ظرفیت تولید روزانه این واحد2000 بشکه در روز بوده و محصول تولیدی این شرکت به دو صورت:
بسته بندی از ظروف فلزی 1 ، 4  ، 20 ،  208 لیتری استاندارد بازار.
به صورت فله (Bulk) .
ارائه می گردد .